Mediacja w postępowaniu administracyjnym – bezstronność mediatora (część II)

Treść art. 96g kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) nakłada na mediatora wyznaczonego do przeprowadzenia mediacji obowiązki związane z zachowaniem przez niego bezstronności. Po pierwsze wyznaczony mediator ma obowiązek zbadania czy w jego przypadku nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wzbudzić uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Po drugie gdy okoliczności mogące budzić wątpliwość co do jego bezstronności się pojawią to musi ujawnić je uczestnikom mediacji i organowi prowadzącemu postępowanie w danej sprawie. Po trzecie jednocześnie z ujawnieniem tych okoliczności mediator powinien odmówić przeprowadzenia mediacji w danej sprawie.

Powyższe obowiązki powstają z chwilą wydania przez organ prowadzący sprawę postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji i trwają przez cały tok mediacji, aż do jej zakończenia. Przepisy k.p.a. nie określają w jakiej formie i w jakim trybie wyznaczony mediator ma odmówić przeprowadzenia mediacji. Oznacza to, że może być ona wyrażona w formie dowolnej – uzgodnionej przez mediatora, uczestników mediacji oraz organ administracji prowadzący sprawę (który nie jest uczestnikiem mediacji). Jednak wydaje się, że dla właściwego udokumentowania zaistniałej sytuacji mediator powinien złożyć oświadczenie o odmowie przeprowadzenia mediacji w formie pisemnej. Takie działanie byłoby również zgodne z zasadą pisemności postępowania administracyjnego.

Przepisy k.p.a. nie przewidują możliwości złożenia przez uczestnika mediacji wniosku o wyłączenie mediatora jak ma to miejsce w przypadku zaistnienia podstaw do wyłączenia pracownika od udziału w sprawie. Oznacza to, że tylko mediator wyznaczony do przeprowadzenia mediacji jest władny dokonać wiążącej oceny co do swojej bezstronności. Uczestnik mediacji może jedynie zasygnalizować mu swoje wątpliwości co do jego bezstronności. Gdy jego wątpliwości nie zostaną podzielone przez mediatora, uczestnik może jedynie w ogóle odstąpić od udziału w mediacji.

Myślę, że warto byłoby się zastanowić nad stworzeniem możliwości złożenia przez uczestnika mediacji wniosku o wyłączenie mediatora, tak aby uniknąć sytuacji w której to mediator ocenia sam siebie i nikt poza nim nie może wyłączyć go od udziału w sprawie. Pozwoliłoby to uniknąć ekstremalnych sytuacji, w których uczestnik mediacji rezygnuje z mediacji w danej sprawie jedynie dlatego, że obawia się stronniczości wyznaczonego w sprawie mediatora.

W przypadku gdy wyznaczony mediator odmówi przeprowadzenia mediacji organ prowadzący sprawę obowiązany jest wydać kolejne (nowe) postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, w którym wskaże innego mediatora. Przy wyznaczaniu nowego mediatora organ kieruje się takimi samymi przesłankami jak za pierwszym razem.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *