Mediacja w postępowaniu administracyjnym – związanie organu ustaleniami protokołu z przebiegu mediacji

Zgodnie z treścią art. 96n § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji.

Warto wskazać, że związanie organu prowadzącego sprawę ustaleniami protokołu z przebiegu mediacji zależy od prawidłowego przeprowadzenia całego procesu mediacji. Cały tryb wszczęcia, przeprowadzenia i zakończenia mediacji został omówiony poprzednich moich tekstach. Przepisy k.p.a. nakładają na organ i mediatora konkretne obowiązki, które muszą być przez nich zrealizowane. Dopiero wówczas ustalenia uczestników mediacji (wypracowane w toku mediacji) dotyczące sposobu załatwienia sprawy zawarte w dokumencie kończącym mediacje (tj. protokole z przebiegu mediacji) mogą wywołać skutki prawne określone w art. 96n k.p.a.

Warto zwrócić jednak uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Mianowicie ustalony przez uczestników mediacji sposób rozstrzygnięcia sprawy musi znajdować oparcie w zgromadzonym przez organ prowadzący sprawę materiale dowodowym. Należy podkreślić, że przeprowadzenie mediacji w danej sprawie nie zwalnia organu prowadzącego tą sprawę z generalnych obowiązków tj. dokładnego ustalenia stanu faktycznego sprawy (art. 7 k.p.a.), wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego (art. 77 § 1 k.p.a.) oraz oceny tego materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.). Oznacza to, że organ prowadzący sprawę ma obowiązek ocenić czy ustalenia poczynione przez uczestników mediacji korespondują z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Dopiero gdy organ uzna, że ustalenia uczestników mediacji są zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie może zastosować art. 96n k.p.a.

Przepis art. 96n § 2 k.p.a. reguluje jakie dokumenty związane z przeprowadzeniem mediacji znajdują się w aktach sprawy prowadzonych przez organ. Zgodnie z treścią tego przepisu do akt postępowania nie włącza się dokumentów i innych materiałów, które nie znajdują się w aktach postępowania, ujawnionych w toku mediacji przez jej uczestników, jeżeli te dokumenty i materiały nie stanowią podstawy do załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji. Oznacza to, że do akt postępowania załącza się jedynie te dokumenty i materiały ujawnione w toku mediacji przez jej uczestników, które stanowią podstawę do załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole mediacji. Regulacja ta jest wyrazem realizacji zasady poufności postępowania mediacyjnego.

Niniejszy tekst jest ostatnim tekstem z cyklu poświęconego mediacji w postępowaniu administracyjnym. Wobec tego w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości w tym zakresie zapraszam do zakładki mediacja administracyjna http://www.sezonnamediacje.pl/?cat=11 gdzie znajdują się wszystkie moje dotychczasowe wpisy dotyczące tego rodzaju mediacji.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *