Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Maciej Tański

Dziś mam zaszczyt przedstawić wszystkim pierwszego prelegenta Wyszkowskiego Dnia Mediacji – Pana Macieja Tańskiego, który wygłosi wykład inauguracyjny pod tytułem „Praktyczne rozwiązania na wyciągnięcie ręki. Panorama mediacji w Polsce”. Wykład ten będzie przedstawiał:

  • cechy mediacji 
  • korzyści płynące z zastosowania mediacji
  • dostępne obecnie w Polsce sposoby zastosowania mediacji

Maciej Tański jest mediatorem specjalizującym się głównie w mediacjach rodzinnych i gospodarczych. W trakcie swojej wieloletniej praktyki mediował również w sprawach cywilnych, karnych, nieletnich, sąsiedzkich, lokalnych, w oświacie i w sporach wewnątrzorganizacyjnych.

Pan Maciej Tański jest jednym z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce, działającym od połowy lat 90-tych XX wieku. Pracuje także poza granicami Polski m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, Kenii, w zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie.

Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska (www.mediacja.org), a od 2002 roku także z Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie.

Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Był przewodniczącym komisji Rady ds. opracowania standardów postępowania mediatora oraz ds. opracowania kodeksu etyki mediatora.

W 2015 roku był stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship w USA, gdzie brał udział w zaawansowanych szkoleniach mediacyjnych i asystował w mediacjach gospodarczych prowadzonych przez mediatorów amerykańskich.

Oprócz prowadzenia aktywnej praktyki mediacyjnej Pan Maciej Tański szkoli  również kandydatów na  mediatorów do wykonywania zawodu.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji nt. mediacji, ostatnio: „Dziecko w rozstaniu rodziców”.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Zapraszam serdecznie do spotkania z Panem Maciejem Tańskim 19.10.2018r. na Wyszkowskim Dniu Mediacji. 🙂

ZAPROSZENIE NA WDM

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

Wyszkowski Dzień Mediacji -19.10.2018

Witam Cię serdecznie po dłuższej przerwie 🙂

W czasie gdy nie pojawiały się wpisy na blogu nie próżnowałem. Byłem zaangażowany w wiele projektów. O jednym z nich mam przyjemność dzisiaj Cię poinformować 🙂

Kilka miesięcy temu w mojej głowie pojawił się pomysł zorganizowania imprezy mającej na celu propagowanie idei mediacji w lokalnej społeczności.  Owocem tego pomysłu jest Wyszkowski Dzień Mediacji, który odbędzie się 19.10.2018r. w ramach tzw. tygodnia mediacji.

Organizatorami Wyszkowskiego Dnia Mediacji są następujące podmioty:

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
  • Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie
  • Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gruchacz
  • Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu

Patronat nad Wyszkowskim Dniem Mediacji objął:

  • Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Powiat Wyszkowski
  • Gmina Wyszków

Zapraszam Cię serdecznie na Wyszkowski Dzień Mediacji. Będzie mi niezmiernie miło jeżeli przybędziesz 🙂 Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się poniżej.

ZAPROSZENIE NA WDM

Jeśli możesz to przekaż informację o tym wydarzeniu w swoim otoczeniu 😉

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

 

Off topic … czyli o stronie internetowej, blogu i profilu na fb mojej kancelarii ;)

Witaj 🙂

 

Dzisiaj pragnę podzielić się z Tobą radosnymi (przynajmniej dla mnie 🙂 ) informacjami.

 

Po pierwsze w sieci jest już uruchomiona strona internetowa mojej kancelarii.

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź czy Ci się podoba 😉 To wynik wielotygodniowego wysiłku mojego oraz grafików 🙂

 

Po drugie moja kancelaria założyła swojego prawniczego bloga pod nazwą zycioweprawo.pl. Proszę Cię zaglądaj tam od czasu do czasu … tak z ciekawości 🙂

http://www.zycioweprawo.pl/

 

Moja kancelaria ma również założony profil na fb. Będzie mi niezmiernie miło jeżeli zdecydujesz się polubić ten profil i zachęcisz do tego innych 🙂 Z góry dziękuje 😉

https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Micha%C5%82-Gruchacz-271546950098561/

 

Na sam koniec – aby dopełnić całości – powiem Ci jeszcze o mojej ostatniej aktywności w internecie ( przynajmniej tak mi się wydaje 😉 ).

https://www.specprawnik.pl/radca-prawny/michal-gruchacz-57215/

 

To tyle na dzisiaj 🙂

 

Pozdrawiam Cię serdecznie

Miłego dnia !  🙂

Michał Gruchacz

Nieodpłatna mediacja- ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (część II)

Dziś będziemy kontynuować rozważania na temat nowej instytucji wprowadzonej do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – nieodpłatnej mediacji, która zacznie funkcjonować od 1.01.2019r.

Nieodpłatną mediację będzie prowadził mediator. Przez mediatora w/w ustawa rozumie osobę wpisaną na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub osobę wpisaną na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. Rozwiązanie to jest zaczerpnięte wprost z kodeksu postępowania cywilnego.

Nieodpłatnej mediacji – w formie przeprowadzenia postępowania mediacyjnego – nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

Regulacja ta jest wyrazem zapewnienia bezstronności mediatora – podstawowej zasady mediacji. Wymienione w poprzednim akapicie przykłady sytuacji skutkujących wyłączeniem mediatora nie są katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że w tych sytuacjach dana osoba na pewno nie może być mediatorem. Jednak każda inna okoliczność, która wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności mediatora również uniemożliwia takiej osobie bycie mediatorem w danej sprawie.

W takim przypadku mediator ma obowiązek odmówić przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Ustawodawca przewidział jednak, że mediator wyłączony od przeprowadzenia postępowania mediacyjnego będzie mógł udzielić nieodpłatnej mediacji w formie poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających. Jak wskazywałem ostatnio nieodpłatna mediacja w rozumieniu ustawy jest rozumiana szeroko, nie ogranicza się jedynie do samego procesu mediacji. Ustawodawca uznał, że wyłączony mediator będzie mógł jedynie poinformować uprawnionego o polubownych metodach rozwiązania sporu (mediacji) i korzyściach z tym związanych. Działanie takie nie wpływa bowiem bezpośrednio na sam proces mediacji. Oznacza to, że takie działanie nie łamie zasady bezstronności mediatora w procesie mediacji, bowiem w takiej sytuacji mediacja się jeszcze nie rozpoczęła.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie mogła co do zasady samodzielnie udzielić nieodpłatnej mediacji, w każdej formie opisanej w ustawie. Wyjątkiem jest sytuacja udzielenia nieodpłatnej mediacji w formie przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, wówczas osoba taka podlega wyłączeniu, na zasadach opisanych powyżej – wymóg bezstronności mediatora.

Adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. W umowie tej od 2019r będzie musiał zostać określony m.in. sposób organizowania w punkcie spotkania z mediatorem w razie zgłaszania takich potrzeb przez samych uprawnionych odwiedzających punkt. Rozwiązanie to reguluje przeprowadzanie nieodpłatnych mediacji w trakcie trwania dyżuru w punkcie.

Dodatkowo wszystkie lub wybrane dyżury w punkcie nieodpłatnej porady prawnej lub punkcie nieodpłatnej porady obywatelskiej będą mogły mieć specjalizację określoną jako nieodpłatna mediacja. Wówczas na takim dyżurze całość czasu przeznaczona będzie wyłącznie na nieodpłatną mediacje.

To tyle w teorii o nieodpłatnej mediacji. Jak to zwykle bywa dopiero w praktyce okaże się jak będzie funkcjonowała ta instytucja 😉 …  czy przyniesie wymierne korzyści społeczne 🙂

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Nieodpłatna mediacja- ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (część I)

Na skutek inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP w dniu 15.06.2018r. została przyjęta nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, której przepisy w głównej mierze zaczną obowiązywać od dnia 1.01.2019r. Nowelizacja ta wprowadzi do polskiego porządku prawnego nową instytucję jaką jest nieodpłatna mediacja. Właśnie na tej nowopowstałej instytucji skoncentrujemy swoją uwagę.

Na samym początku należy powiedzieć, że od dnia 1.01.2019r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować również nieodpłatną mediację. Dodatkowo nieodpłatna mediacja będzie również wchodzić w skład nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – nowej instytucji powołanej do życia w/w nowelizacją.

Nieodpłatna mediacja obejmować będzie:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Jak widać na nieodpłatną mediację składać się będzie wiele działań niezwiązanych bezpośrednio z samym postępowaniem mediacyjnym (odbywaniem posiedzeń mediacyjnych). Nieodpłatna mediacja będzie obejmować również: działania informacyjno-zachęcające do korzystania z mediacji, przygotowywanie projektu umowy o mediację i wniosku o przeprowadzenie mediacji, udzielanie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd.

Nieodpłatna mediacja będzie mogła być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Rozwiązanie to jest wyrazem podstawowej zasady mediacji – zasady dobrowolności mediacji.

Nieodpłatna mediacja nie będzie natomiast obejmować dwóch kategorii spraw. Po pierwsze spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego. Po drugie spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Pierwsze wyłączenie wydaje się być oczywiste. Ustawodawca zapobiega w ten sposób dublowaniu się postępowań mediacyjnych. Poprzez przyjęcie takiego rozwiązania ustawodawca słusznie przyznał prym wszczętym wcześniej postępowaniom mediacyjnym prowadzonym w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Drugie wyłączenie – pomimo, że nie ma swojego odpowiednika ani w mediacji cywilnej ani mediacji administracyjnej – wydaje się być słusznym wyłączeniem, bowiem tam gdzie jedna strona konfliktu stosuje wobec drugiej przemoc trudno mówić o dobrowolności i swobodzie w działaniu ofiary przemocy. Bez swobody w działaniu takiemu uczestnikowi trudno w sposób nieskrępowany i samodzielny podejmować decyzje w toku mediacji.

W sprawach nieuregulowanych ustawą do nieodpłatnej mediacji stosować się będzie odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym mediacji w postępowaniu cywilnym.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Mediacja w postępowaniu administracyjnym – związanie organu ustaleniami protokołu z przebiegu mediacji

Zgodnie z treścią art. 96n § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji.

Warto wskazać, że związanie organu prowadzącego sprawę ustaleniami protokołu z przebiegu mediacji zależy od prawidłowego przeprowadzenia całego procesu mediacji. Cały tryb wszczęcia, przeprowadzenia i zakończenia mediacji został omówiony poprzednich moich tekstach. Przepisy k.p.a. nakładają na organ i mediatora konkretne obowiązki, które muszą być przez nich zrealizowane. Dopiero wówczas ustalenia uczestników mediacji (wypracowane w toku mediacji) dotyczące sposobu załatwienia sprawy zawarte w dokumencie kończącym mediacje (tj. protokole z przebiegu mediacji) mogą wywołać skutki prawne określone w art. 96n k.p.a.

Warto zwrócić jednak uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Mianowicie ustalony przez uczestników mediacji sposób rozstrzygnięcia sprawy musi znajdować oparcie w zgromadzonym przez organ prowadzący sprawę materiale dowodowym. Należy podkreślić, że przeprowadzenie mediacji w danej sprawie nie zwalnia organu prowadzącego tą sprawę z generalnych obowiązków tj. dokładnego ustalenia stanu faktycznego sprawy (art. 7 k.p.a.), wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego (art. 77 § 1 k.p.a.) oraz oceny tego materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.). Oznacza to, że organ prowadzący sprawę ma obowiązek ocenić czy ustalenia poczynione przez uczestników mediacji korespondują z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Dopiero gdy organ uzna, że ustalenia uczestników mediacji są zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie może zastosować art. 96n k.p.a.

Przepis art. 96n § 2 k.p.a. reguluje jakie dokumenty związane z przeprowadzeniem mediacji znajdują się w aktach sprawy prowadzonych przez organ. Zgodnie z treścią tego przepisu do akt postępowania nie włącza się dokumentów i innych materiałów, które nie znajdują się w aktach postępowania, ujawnionych w toku mediacji przez jej uczestników, jeżeli te dokumenty i materiały nie stanowią podstawy do załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji. Oznacza to, że do akt postępowania załącza się jedynie te dokumenty i materiały ujawnione w toku mediacji przez jej uczestników, które stanowią podstawę do załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole mediacji. Regulacja ta jest wyrazem realizacji zasady poufności postępowania mediacyjnego.

Niniejszy tekst jest ostatnim tekstem z cyklu poświęconego mediacji w postępowaniu administracyjnym. Wobec tego w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości w tym zakresie zapraszam do zakładki mediacja administracyjna http://www.sezonnamediacje.pl/?cat=11 gdzie znajdują się wszystkie moje dotychczasowe wpisy dotyczące tego rodzaju mediacji.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Mediacja w postępowaniu administracyjnym – protokół z przebiegu mediacji

Protokół z przebiegu mediacji jest dokumentem sporządzanym przez mediatora z udziałem uczestników mediacji. Dokument ten zawiera podstawowe dane dotyczące postępowania mediacyjnego, w szczególności wskazuje na wynik mediacji. Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji niezależnie od tego czy strony osiągnęły porozumienie czy też mediacja zakończyła się brakiem porozumienia. Następnie po sporządzeniu protokołu z przebiegu mediacji mediator przedkłada go do podpisu uczestnikom mediacji. Taki protokół jest na koniec przesyłany przez mediatora do organu prowadzącego daną sprawę.

Sporządzenie i przekazanie do organu prowadzącego sprawę protokołu z przebiegu mediacji wywiera istotne skutki prawne, bowiem kończy postępowanie mediacyjne w danej sprawie. Po otrzymaniu protokołu z przebiegu mediacji organ ma obowiązek dokonania oceny proponowanego przez uczestników mediacji sposobu załatwienia sprawy. Organ powinien również niezwłocznie wydać postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów mediacji.

Istotą protokołu z przebiegu mediacji jest przedstawienie okoliczności przeprowadzonej mediacji oraz ustaleń uczestników poczynionych w toku mediacji. Protokół z przebiegu mediacji jest jedynym dokumentem, w którym mogą być zawarte w/w informacje. Żaden inny dokument dotyczący przebiegu mediacji i jej wyników nie może być włączany do akt sprawy administracyjnej. Regulacja ta ma na celu zabezpieczenie zasady poufności mediacji.

Zgodnie z treścią art. 96m § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) protokół z przebiegu mediacji zawiera: 1) czas i miejsce przeprowadzenia mediacji; 2) imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy (siedziby) uczestników mediacji; 3) imię i nazwisko oraz adres mediatora; 4) dokonane ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy; 5) podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z uczestników mediacji nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

Przepis ten w sposób wyczerpujący określa wszystkie elementy protokołu z przebiegu mediacji. Oznacza to, że poza w/w elementami w protokole z przebiegu mediacji nie mogą się znaleźć inne informacje, w szczególności informacje dotyczące składanych przez uczestników mediacji oświadczeń, propozycji ugodowych oraz merytorycznych stanowisk uczestników mediacji (zasada poufności mediacji).

Najważniejszym elementem protokołu z przebiegu mediacji jest wskazanie ustaleń dotyczących sposobu załatwienia sprawy. Właśnie ten element jest oceniany przez organ prowadzący sprawę przez pryzmat zgodności z prawem. Element ten decyduje o skuteczności mediacji, bowiem wspólne ustalenia uczestników mediacji zgodne z przepisami prawa są wiążące dla organu prowadzącego sprawę. Przez ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy należy rozumieć zgodną propozycję załatwienia sprawy, którą organ może zastosować wprost w swoim rozstrzygnięciu, a nie wszystkie ustalenia poczynione przez uczestników mediacji w toku mediacji.

W przypadku gdy w toku mediacji uczestnicy mediacji nie poczynili żadnych zgodnych ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy lub dokonane ustalenia mają wyłącznie charakter ogólny i kierunkowy lub dokonane ustalenia odnoszą się tylko do części przedmiotu sprawy okoliczność ta powinna zostać uwzględniona w protokole z przebiegu mediacji. Okoliczność taka ma znaczenie bowiem organ prowadzący sprawę również w takim przypadku może załatwić sprawę w sposób zgodny z takimi ustaleniami uczestników mediacji.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Mediacja w postępowaniu administracyjnym – koszty mediacji

Przepis art. 96l kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) do kosztów mediacji zalicza wynagrodzenie mediatora oraz poniesione przez niego wydatki w związku z przeprowadzeniem mediacji w danej sprawie.

Wynagrodzenie mediatora przysługuje mu z racji pracy jaką wykonuje od momentu doręczenia postanowienia o skierowaniu danej sprawy do mediacji aż do chwili przekazania protokołu z przebiegu mediacji. Wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji obejmują wszelkie udokumentowane i niezbędne koszty poniesione przez mediatora w związku z zorganizowaniem procesu mediacji i prowadzeniem mediacji tj. koszty przejazdu, wynajmu pomieszczenia oraz korespondencji.

Kwestie związane z wynagrodzeniem mediatora i zwrotem poniesionych przez niego wydatków reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.06.2017r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym. Wynagrodzenie i zwrot wydatków przysługuje mediatorowi niezależnie od wyniku mediacji.

Zgodnie z treścią art. 96l k.p.a. mediator może wyrazić zgodę na przeprowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Warto wskazać, że w przypadku zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia mediator nadal zachowuje uprawnienie do zwrotu poniesionych wydatków. Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia powinno nastąpić w formie oświadczenia woli spełniającego wymogi ogólne podania w postępowaniu administracyjnym określone w art. 63 § 1-3 k.p.a. Mediator może podjąć taką decyzję nawet przed rozpoczęciem mediacji. Jednak granicznym momentem na zrzeczenie się wynagrodzenia jest chwila przekazania protokołu z przebiegu mediacji.

Ustalenie kosztów mediacji następuje w drodze postanowienia wydanego przez organ prowadzący daną sprawę. Postanowienie to jest wydawane przez organ niezwłocznie po doręczeniu przez mediatora protokołu z przebiegu mediacji. Adresatem tego postanowienia jest mediator oraz strony postępowania – w przypadku gdy w sprawie może być zawarta ugoda, bowiem wówczas strony postępowania są zobowiązane do pokrycia kosztów mediacji.

Na postanowienie w sprawie ustalenia kosztów mediacji nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Takie rozwiązanie nie wydaje się być trafne i powinno zostać zmienione przez ustawodawcę. Postanowienie to wpływa bezpośrednio na sferę majątkową mediatora oraz strony postępowania – w przypadku gdy jest zobowiązana do zapłaty kosztów mediacji. Oznacza to, że w/w postanowienie jest aktem administracyjnym zewnętrznym o charakterze materialnoprawnym, a co za tym idzie należy przyjąć, że na to postanowienie powinno przysługiwać zażalenie.

Zgodnie z treścią art. 96l § 2 k.p.a. koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Oznacza to, że po pierwsze co do zasady to organ opłaca koszty mediacji w danej sprawie. Dopiero w drugiej kolejności koszty mediacji ponoszą strony postępowania ( gdy w sprawie może być zawarta ugoda). Wówczas strony ponoszą koszty mediacji w równych częściach, chyba że strony same uzgodnią inny sposób pokrycia kosztów mediacji.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Mediacja w postępowaniu administracyjnym – rola mediatora

Zgodnie z treścią art. 96k kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

Wyróżnia się dwa rodzaje mediacji ze względu na rolę mediatora w postępowaniu mediacyjnym: mediacja wspomagająca oraz mediacja ocenna.

Pierwszy rodzaj mediacji (wspomagająca) zakłada, że mediator ma na celu wspierać uczestników mediacji w samodzielnym wypracowaniu porozumienia. Jednak sam mediator nie proponuje uczestnikom mediacji sposobów rozstrzygnięcia sporu. W takiej mediacji mediator nie bierze bezpośredniego udziału w opracowywaniu merytorycznej treści porozumienia.

Drugi rodzaj mediacji (ocenna) zakłada, że rolą mediatora jest nie tylko organizowanie i prowadzenie rozmów (negocjacji) między uczestnikami, lecz przewiduje również możliwość aktywnego udziału mediatora w wypracowywaniu merytorycznej treści porozumienia, w tym przedstawienie możliwych sposobów rozstrzygnięcia sporu.

Przepis art. 96k k.p.a. nie rozstrzyga jednoznacznie jaki model mediacji został przewidziany przez ustawodawcę dla mediacji administracyjnej. Nie ulega wątpliwości, że do obowiązków mediatora w mediacji administracyjnej należy: organizacja postępowania mediacyjnego, przeprowadzenie procesu wzajemnych uzgodnień między uczestnikami mediacji dotyczących okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy oraz ustalenia sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

Przedstawienie przez mediatora możliwych propozycji rozwiązania sprawy jak i dokonywanie przez mediatora oceny prawnej propozycji przedstawionych przez uczestników mediacji jest bardziej dyskusyjne. Takie działanie wymaga od mediatora dużej wiedzy prawnej oraz niesie ryzyko zbyt dużej ingerencji mediatora w proces mediacji, w którym to uczestnicy mediacji „osiągają” (negocjują) porozumienie. W niektórych przypadkach może zostać również ocenione przez jednego z uczestników spotkania jako działanie stronnicze, na korzyść jednej ze stron. Wobec tego każdy mediator powinien sam zdecydować czy chce podejmować takie działania, dokonując rzetelnej oceny swojej wiedzy prawnej, indywidualnych predyspozycji oraz własnych przekonań co do doboru odpowiednich (sprawdzonych) metod prowadzenia mediacji.

Przepis art. 96k k.p.a. przewiduje, że propozycje ugodowe powinny zostać ostatecznie uzgodnione przez samych uczestników mediacji. Jednak z drugiej strony wskazuje, że mediator prowadzi mediacje m.in. poprzez wspieranie uczestników w formułowaniu propozycji ugodowych. Z tak ukształtowanego przepisu wynika, że ustawodawca dopuścił aktywną rolę mediatora w procesie mediacji tzn. stworzył mediatorom możliwość ( ale nie obowiązek) przeprowadzenia mediacji ocennej.

Za szerszym zastosowaniem mediacji ocennej w postępowaniu administracyjnym przemawia charakter spraw administracyjnych, w których z reguły sposób ich załatwienia w znacznym stopniu determinują przepisy prawa. Wobec tego należy przyjąć, że w takich sytuacjach pożądane byłoby aby mediator dokonywał wstępnej oceny prawnej rozwiązań proponowanych przez uczestników mediacji. W przypadku zamkniętego katalogu możliwych sposobów rozstrzygnięć danej sprawy wydaje się, że mediator powinien również uświadomić uczestników mediacji jakie są możliwe sposoby rozwiązania danej sprawy. Takie działania mediatora ukierunkują od razu rozmowy mediacyjne uczestników na odpowiednie tory.

 

** Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora

Zmiany na blogu … i w życiu zawodowym :)

Witam Cię serdecznie 🙂

Zgodnie z treścią art … żartuje dzisiaj nie będzie o przepisach tylko o zmianach 🙂 Zmiany te dotyczą dwóch sfer i są ze sobą w pewien sposób powiązane.

Jeżeli wchodzisz od czasu do czasu na mój blog to zauważyłeś zapewne zmiany w szacie graficznej blogu. Dokonałem swoistego „liftingu” bloga… myślę, że po 14 miesiącach mu się to należało 🙂 ….  powstały również nowe zakładki.

Jedną z tych nowości jest zakładka Kancelaria radcy prawnego. To zakładka która będzie w niedalekiej przyszłości przekierowywać na stronę internetową mojej kancelarii 🙂 …. tak oznacza to, że w niedalekiej przyszłości będziesz świadkiem mojego kolejnego kroku na drodze zawodowej – tworzenia własnej kancelarii prawnej 🙂 Będę wdzięczny jak będziesz trzymał kciuki za jej prawidłowy rozwój 🙂

Jak więc widzisz zmiany na blogu podążają za zmianami w moim życiu zawodowym 🙂

Trochę się pochwaliłem i starczy na dzisiaj 🙂

Na przekór pogodzie przesyłam Ci słoneczne pozdrowienia 😉

Michał Gruchacz

Twój mediator i prawnik 🙂